Pneumokonióza

 

Pneumokonióza je pľúcne ochorenie, ktoré vzniká dlhodobou inhaláciou vzduchu obsahujúceho anorganické čiastočky. Ochorenie vzniká zmenami v pľúcach vyvolaných imunokompetentnými bunkami reagujúcich na tieto čiastočky. Tak vzniká poškodenie intersticita pľúc, čo je priestor medzi pľúcnymi kapilárami a stenou pľúcnych mechúrikov. Tento priestor je tak vyplnený elastickým spojivom.

Charakter ochorenia závisí na čase vystavenia sa inhalácia takéhoto vzduchu, jeho intenzite, ďalej na tvare a veľkosti vdychovaných častíc. Častice môžeme rozdeliť podľa tvaru na fibrogénne a nefibrogénne. Medzi fibrogénne patrí tzv. silikóza (vdychovanie častíc oxydu kremičitého) a azbestóza (vdychovanie častíc obsahujúcich azbest). Nefibrogénne sú všetky ostatné. Všeobecne platí, že ochorenia spôsobené fibrogennymi časticami majú horší dopad na zdravie, nakoľko nereagujú na protizápalovú liečbu. Z toho dôvodu veľmi často dochádza k progresii daného ochorenia a následky sú trvalé.

Ochorenie sa prejavuje zápalovým stavom. Funkcia pľúc je znížená a s progresiou ochorenia ešte viac klesá. Kašeľ a dusenie je typickým dôsledkom ochorenia. Vzniká tak respiračná insuficiencia alebo dychová nedostatočnosť. Jedná sa o neschopnosť pľúcneho systému zabezpečiť dostatočnú výmenu plynu.

Medzi terapie v tomto prípade patrí hlavne:

  • Pokiaľ sa vyskytujeme v prašnom prostredí, je nutné používať ochranné pomôcky.
  • Minimalizácia výskytu v takomto prostredí.
  • Dychová rehabilitácie – inhalácia liečiva.
  • Transplantácia pľúc
  • Dlhodobá domáca oxygenoterapia (DDOT) pomocí kyslíkového koncentrátoru – oxygenátora.