Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

pre predaj tovaru

 

PROORMEDENTSK s.r.o.

 

IČO: 47 028 076 

 

DIČ: DIČ: 2023714968

 

Adresa: Areál Hagal ,Panónská cesta 34,811 03 Bratislava

Email: info@proormedent.sk

Telefón: +421 911 02 33 66

http://www.proormedent.sk

 

Článok 1 Úvodné ustanovenie

 

Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len "reklamácia") musí byť vždy uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti týmto reklamačný poriadkom neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Predávajúci oboznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na žiadosť kupujúceho mu ho odovzdá v textovej podobe. Tento reklamačný poriadok je v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení k 1. 1. 2014. Predávajúci nezodpovedá za chyby v týchto prípadoch:

 

- ak je chyba na veci v čase prevzatia a pre takúto chybu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,

 

- ak ide o tovar použitý a chyba odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri

prevzatí kupujúcim,

 

- chyba vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy

 

veci (napr. uplynutím životnosti),

 

- je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym užívaním, skladovaním, nesprávnou údržbou,

 

zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,

 

- chyba vznikla v dôsledku vonkajšie udalosti mimo vplyvu predávajúceho.

 

 

Článok 2 Uplatnenie reklamácie

 

Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho, v jeho prevádzkarni ako aj v jeho sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie po celú prevádzkovú dobu. Reklamáciu je možné taktiež uplatniť u osoby, ktorá je na to určená v potvrdení, ktoré predávajúci kupujúcemu vydal, na účtenke alebo v záručnom liste, ak je určená osoba v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúcemu bližšom.

 

Kupujúci je povinný preukázať, že mu patrí právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum kúpy, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdením o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia

 

záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na chybu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny. Pokiaľ by uplatnenie práva z chýb malo spotrebiteľovi činiť značné ťažkosti, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom či sa jedná o tovar, ktorý je zabudovaný či súčasťou nehnuteľnosti, posúdi predávajúci chybu po dohode s kupujúcim buď na mieste, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

 

Článok 3 Lehota na uplatnenie práv

 

Kupujúci môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Pri použitom tovare možno lehotu na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z chýb u predávajúceho uplatniť, iba ak sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci alebo výrobca poskytne osobitnú záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.

 

Kupujúci svoje práva z chybného plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí, že na tovare je chyba. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva, hoci o chybe vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu chybu oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ich nemôže užívať.

 

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nový termín na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru. Lehotu na uplatnenie práv z chýb nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu používania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Článok 4 Vybavenie reklamácie

 

Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej chyby, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne ​​potvrdiť. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť už zvolený spôsob vybavenia reklamácie výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenia nie je možné vôbec alebo včas uskutočniť. Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné tovaru či svojpomocne

 

predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

 

Článok 5 Kvalita pri prevzatí

 

Predávajúci vyhlasuje, že tovar odovzdáva kupujúcemu v súlade s ustanovením § 2161 občianskeho zákonníka, teda:

 

- tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dojednali, a chýba ak dojednania

-???, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

 

- tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

 

- tovar je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

 

- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez chýb, ak to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa chyba, poškodenie týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak možno chybu, poškodenie odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby, poškodenia.

 

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez chýb, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, poškodenia, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo  by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

 

Ak sa prejavia chyby v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa, že vec bola chybná už pri prevzatí.

 

Článok 6 Zodpovednosť predávajúceho za chybu, ktorá je podstatným a nepodstatným porušením zmluvy

 

Zodpovednosť predávajúceho za chyby, ktoré sú podstatným alebo nepodstatným porušením zmluvy, sa použije na chyby tovaru vzniknuté v čase 24 mesiacov od prevzatia, a to pre chyby, pri ktorých sa neuplatnila zodpovednosť za akosť pri prevzatí podľa čl. 5. Chyba je považovaná za podstatné porušenie zmluvy

v prípade, ak by kupujúci zmluvu neuzavrel v prípade, že by chybu pri uzatváraní zmluvy predvídal,

 

v ostatných prípadoch sa jedná o chybu, ktorá nie je podstatným porušením zmluvy.

Ak je chyba podstatným porušením zmluvy, má kupujúci podľa svojej voľby právo na dodanie novej veci, opravu, primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške). Ak je chyba nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu.

 

Právo na dodanie novej bezchybnej veci, výmenu súčasti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy má kupujúci bez ohľadu na charakter chyby, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb.

 

Článok 7

Náklady reklamácie a riešenie sporov

 

Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.

V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, môže sa kupujúci, alebo po dohode s predávajúcim obe strany, obrátiť na súdneho znalca z odboru a vyžiadať si spracovanie nezávislého odborného posúdenia vady.

 

Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, môže sa kupujúci obracať na existujúce systémy mimosúdnych riešení sporov spotrebiteľov najmä na systém www.vasestiznosti.cz, prípadne na príslušný súd.

 

Článok 8 Zmluvná záruka za akosť

 

Ak poskytol predávajúci nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnený sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia (záručný list) alebo zmluva neurčuje niečo iné.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2019